Shot by Dave Blake Model: Kate Harrison hair & makeup: Linda Thi

Shot by Dave Blake
Model: Kate Harrison
hair & makeup: Linda Thi

20160921_133-kate-harrison_Dave-Blake-Photographer.jpg
 Shot by Vassi Lena

Shot by Vassi Lena

1449441661782.jpeg
 Shot by Henry L Hair: Sarah Jane Magro Makeup: Linda Thi

Shot by Henry L
Hair: Sarah Jane Magro
Makeup: Linda Thi

07.jpg
09.jpg
 Shot by Balder Hair: Aislinn Trodden Make Up: Linda Thi

Shot by Balder
Hair: Aislinn Trodden
Make Up: Linda Thi

 Photography: Henry L Model: Ali H (Chic Management) Hair: Aislinn Trodden Make up: Linda Thi

Photography: Henry L
Model: Ali H (Chic Management)
Hair: Aislinn Trodden
Make up: Linda Thi

 Shot by Wayne Desveaux Hair: Daniel, Usfin Atelier Makeup: Linda Thi

Shot by Wayne Desveaux
Hair: Daniel, Usfin Atelier
Makeup: Linda Thi

Indeya_1280px-4.jpg
Chanique1-72ppi.jpg
 Photography: Tim Williams Model: Chanique Greyling Hair/ Makeup: Linda Thi

Photography: Tim Williams
Model: Chanique Greyling
Hair/ Makeup: Linda Thi

Carly1-72ppi.jpg
StFrock-2050px-118.jpg